הודעה בדבר פרסום תיקון תקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות) – (תיקון) התשע"ו 2016

הודעת משרד הבריאות:

שלום רב,

רצ"ב הודעה בדבר פרסום תיקון תקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות) (תיקון) התשע"ו – 2016.

לידיעתכם.
אגף הרוקחות.

 

כתיבת תגובה