נוהל 50: רוקח ממונה

תאריך: 30/06/2016
מפרסם: משרד הבריאות

 

שלום רב

רצ"ב עדכון מספר 4 לנוהל רוקח ממונה

מטרת עדכון מס' 4 לעדכן את תחומי האחריות של רוקח ממונה בהתאם לנהלים המעודכנים של אגף הרוקחות, לעדכן את אופן הגשת הבקשה לאישור מינוי רוקח ממונה והמסמכים הנדרשים, להוסיף הצהרה לחתימת הרוקח המועמד למינוי בדבר היכרותו את נהלי משרד הבריאות הנמצאים בתחום עיסוקו של רוקח ממונה ולעדכן את התנאים לביטול /השעיית אישור רוקח ממונה ואופן ההשגה על החלטת המנהל.

 

כתיבת תגובה