נוהל 154: ניפוק תכשיר בלא מרשם על ידי רוקח בשל צורך מידי ודחוף

תאריך: 11/09/2016
מפרסם: משרד הבריאות

במסגרת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 24), התשע"ו-2016, שעתיד להיכנס לתוקפו ביום 7.10.2016, יתווסף סעיף 26א שעניינו בניפוק תכשיר בלא מרשם על ידי רוקח בשל צורך מידי ודחוף.

סעיף 26א לפקודה קובע כי רוקח בישראל, בעת הצורך, יהיה רשאי, בכפוף לתנאים מסוימים כמפורט לפי פקודת הרוקחים, ובהתאם לשיקול דעתו המקצועי, לנפק תכשיר מרשם  למטופל ללא צורך במרשם חתום מראש.

מטרת הנוהל:
פירוט לעניין אמות המידה לפיהן יוכל הרוקח להשתכנע כי התקיימו נסיבות מתאימות לאורן ניתן ורצוי לנפק תכשיר לפי סעיף 26א לפקודה, הוראות לעניין ניפוק לבקשת מטופל, ובכלל זה האמצעים שנקט הרוקח ליצירת קשר עם הגורם המטפל, רישום הניפוק בפנקס המרשמים, וכן הוראות לעניין אופן תיעוד והעברת דיווחים למנהל

תחולת הנוהל מיום 7 לאוקטובר 2016

רצ"ב הנוהל

כתיבת תגובה